RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Zápisy dětí do škol se v Mladé Boleslavi uskuteční v dubnu, do mateřinek následně v květnu

Zápisy k povinné školní docházce se uskuteční v Mladé Boleslavi za osobní přítomnosti dětí ve škole během pátku 14. dubna a soboty 15. dubna 2023. Po dobré zkušenosti z předchozích let většina škol využije aplikaci „Zápisy online“. Aktuální informace najdete na webech jednotlivých škol.

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2023, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2024, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé, a pokud o to písemně zákonný zástupce v době zápisu požádá, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat v jiné škole, než ve které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Zápisy v mateřských školách zřizovaných městem Mladá Boleslav proběhnou 3. května 2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v mateřských školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy a uskuteční se v období dle školského zákona, termín je stanoven na 3. května 2023. Zápis pro cizince se bude konat dne 5. června. Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

About Author