RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Zápisy do základních škol v Mladé Boleslavi by se měly uskutečnit 8. a 9. dubna

Mladoboleslavské základní školy se připravují na zápisy budoucích prvňáčků. Pokud to letos situace konečně dovolí a bude možná osobní přítomnost dětí a rodičů, zápisy se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. dubna. Pokud budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, uskuteční se v termínu od 1. dubna do 14. dubna prostřednictvím aplikace „Zápisy online“.

„V tuto chvíli čekáme na to, zda ministerstvo školství vydá tak jako v minulém roce v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023. Jsme připraveni na obě varianty zápisů, jak za přítomnosti dětí ve škole, tak bez ní. V předchozích dvou letech jsme již vyzkoušeli Zápisy on-line a zápisy proběhly bez problémů, přesto bych si přál, aby epidemiologická situace dovolila dětem podívat se do svých nových škol a předvést své dovednosti a znalosti,“ uvedl pro webové stránky města náměstek primátora Daniel Marek.

Bližší informace budou na webových stránkách města a na webových stránkách jednotlivých škol zveřejněny v momentě, kdy bude jasno, jakým způsobem se budou zápisy realizovat.

K zápisu se letos musí přihlásit každé dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2022, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2023, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. (Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete ZDE i v příloze této zprávy).
Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

zdroj: mb-net.cz

About Author