RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

S narůstajícím počtem elektrokoloběžek na silnicích, stoupá i na Mladoboleslavsku počet dopravních nehod

S hezkým počasím se na silnicích objevuje větší počet elektrokol a elektrokoloběžek, které přidělávají práci policistům na Mladoboleslavsku. Jelikož většina uživatelů těchto dopravních prostředků si neuvědomuje, že i tyto stroje podléhají legislativním pravidlům a jejich řidiči jsou povinni dodržovat podmínky zákona č. 361/2000 sb., s nárůstem počtu těchto strojů na pozemních komunikacích, přibývá také dopravních nehod, často s vážnými následky.

Elektrokoloběžka jako nemotorové vozidlo:

Pokud elektrokoloběžka splňuje předepsané legislativní požadavky, je na ní z hlediska zákona i vyhlášky pohlíženo jako na jízdní kolo. Uživatel takovéto elektrokoloběžky je cyklista, z pohledu zákona je řidičem nemotorového vozidla. V silničním provozu se na něj vztahují pravidla silničního provozu stanovená oblastí „jízda na jízdním kole“. Legislativní pravidla mimo jiné stanovují výkon elektromotoru koloběžky ne vyšší než 1000 W a omezení rychlosti na 25 km/h. Pokud elektrokoloběžka překročí tuto rychlostní limitní hranici, motor se vypne, zapne se zase až při snížení rychlosti pod tuto hranici. I při splnění technických podmínek maximálního výkonu a rychlosti, musí být zachován původní charakter jízdního kola nebo koloběžky. To znamená, že lze užívat obvyklým způsobem i bez eletrického pohonu jako standartní kolo nebo koloběžku.

Elektrokoloběžka jako motorové vozidlo:

Na trhu jsou také k dispozici elektrokoloběžky, které legislativní pravidla nesplňují a nemohou být provozovány na pozemních komunikacích. Striktně vzato s takovým vozidlem nejen nesmíte jezdit na silnici, nesmíte jezdit ani na lesních a polních cestách, nanejvýš tak na vlastní zahradě. Při jízdě na takovémto motorovém vozidle řidič již není cyklistou, ale řidičem motorového vozidla dané kategorie L. V tom případě platí odlišná právní pravidla jak pro takového řidiče, tak pro užité motorové vozidlo. Předně je potřeba být držitelem příslušného řidičského oprávnění, motorové vozidlo již může podléhat schválení k provozu na pozemních komunikacích a registraci, být opatřeno registrační značkou a mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za tato porušení zákony stanovují vysoké sankce. Řidič navíc bude muset mít za jízdy na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu (motocyklovou nikoli cyklistickou) a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem. Do stejného legislativního rámce se snadno může dostat i tzv. načipovaná elektrokoloběžka, která má deaktivovaný omezovač rychlosti nebo výkonu. U případné dopravní nehody lze znaleckým posudkem zkoumat, zda elektrokoloběžka vyhovuje předepsaným předpisům, z čehož pramení obligatorní projednání zjištěných přestupků. Rovněž může dojít k situaci, kdy pojišťovna odmítne uhradit pojistné plnění, pokud na dopravní nehodě mělo účast vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pravidla silničního provozu

Cyklista, tedy i řidič elektrokoloběžky splňující předepsané legislativní požadavky, se primárně v silničním provozu pohybuje ve zřízeném jízdním pruhu pro cyklisty, vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, stezce pro cyklisty, smíšené stezce pro chodce a cyklisty a na silnici, kde jezdí při pravém okraji. Cyklista se nesmí pohybovat po chodníku, pouze dítě mladší 10 let má udělenu výjimku a smí po chodníku jet. Cyklista mladší 18 let je podle zákona o silničním provozu povinen za jízdy použít ochranou přílbu schváleného typu (cyklistickou) a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Bližší informace naleznete u preventivního projektu Na kole jen s přilbou. Žádný řidič (tedy ani cyklista) nesmí řídit pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Nezapomeňte, že v ČR platí nulová tolerance k hladině alkoholu v krvi.

About Author