RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Křižovatka na silnici 1/16 u Řepova se dočká potřebných úprav

ŘSD vybralo zhotovitele úpravy světelné křižovatky u obcí Řepov a Plazy na Mladoboleslavsku, která proběhne v roce 2024. Hlavním cílem je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace u obce Řepov a zároveň oprava vozovky silnice I/16 v těchto místech. Celková délka v příštím roce upravovaného a opravovaného úseku je 360 metrů.

Úprava začíná na silnici I/16 cca 157 m před obcí ve směru od Mladé Boleslavi. Po jižní straně komunikace u zahradnické osady je navržena oprava autobusové zastávky s asfaltovým krytem. Podél zastávky budou osazeny bezbariérové obrubníky a opraven chodník, který bude opatřen zámkovou dlažbou. V tomto úseku dojde také k odstranění svodidel umístěných na chodníku a jejich náhradě za zábradlí výšky 1,1 m. Dále je v plánu renovace systému odvodnění i očištění a zpevnění vydlážděných svahů příkopů u propustků. Zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu. Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová.

Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace.

Doba pro uvedení křižovatky do provozu byla stanovena na maximálně 14 týdnů. Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SaM silnice a mosty a.s., která provede práce za nabídkovou cenu 19,41 mil. Kč bez DPH.

Zdroj: mb-net.cz

About Author