RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V průmyslové zóně Plazy vyrostl moderní areál ekologického zpracování odpadu. Autobusy budou jezdit na bioplyn z odpadu

V průmyslové zóně Plazy v Mladé Boleslavi vyrostl moderní areál ekologického zpracování odpadu. Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. zde bude zpracovávat zbytky jídel ze škol, restaurací, prošlé potraviny a bio odpad z celého regionu. Ten se v nové technologii bioplynové stanice přemění na biometan, který pak bude využívat v čerpací stanici bioCNG. Výsledný bioplyn zde budou tankovat autobusy městské hromadné dopravy i odpadové vozy. Bioplyn tak nahradí nejen naftu, ale i potřebu ruského plynu, jehož dodávky do Evropy jsou v současné době nejisté.

Zelená doprava dostane opravdu zelenou, šetřit se tak bude životní prostředí, sníží se hlučnost a především se sníží náklady na provoz. Navíc budou zpracovány i přebytky biometanu. Ty budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce CO2. „Tato bioplynová stanice ročně zpracuje 25 000 tun biologicky rozložitelných odpadů. Vznikne tak přibližně 2 500 000 m3 bioplynu za rok. Část bioplynu bude využita v kogenerační jednotce, která zásobuje technologii elektrickou a tepelnou energií. Jinak řečeno, provoz stanice zajistíme také z bioplynu“, řekl Radek Lizec, jednatel společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.

Přípravy projektu započaly již před deseti lety. „Samotná realizace projektu přišla ve správný okamžik. Před několika lety nikdo netušil, že vypukne válka, která ovlivní celý svět a bude mít takový dopad. Cesta k zahájení projektu byla dlouhá a náročná. Výstava stanice má pro celý region opravdu ohromný význam. V této první etapě díky technologii na vysoké úrovni již dokážeme zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady s dalším užitkem a především nebudeme závislí minimálně v dopravě na plynu z Ruska pro autobusy MHD, vozy pro svážení odpadu. Biometan se využije i v zemědělství, a to jako hnojivo, apod.“, uvedl Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav.

Přínos projektu pro městskou hromadnou dopravu vidí i Ing. Marek Džuvarovský, jednatel Dopravního podniku Mladá Boleslav, s. r. o. Ten řekl, že díky dodávkám bioplynu pro autobusy nehrozí krizový scénář omezení městské hromadné dopravy jako v jiných městech.

Realizovaná bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů bude součástí provozu, který má za cíl do budoucna komplexně řešit využití všech složek komunálních odpadů včetně směsného komunálního odpadu z domácností i firem v celém regionu Mladoboleslavska včetně produkovaného odpadu společností ŠKODA AUTO.

Výstavba první fáze bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad a díky moderní technologii na vysoké úrovni dokáže odloučit i balastní biologicky nerozložitelné materiály jako jsou balené potraviny z obchodních řetězců, včetně skleněných a kovových obalů. Technologie je vybavena pasterizací pro odstranění patogenních mikroorganismů, může tedy zpracovat i biologicky rozložitelné odpady živočišného původu. Díky rozdělení stanice na dvě části může zároveň zpracovávat dva odlišné vstupní materiály, aniž by došlo k jejich smísení. Po dobudování mechanické části bude zařízení zpracovávat i vytříděnou biologickou složku z komunálních odpadů. Auto s odpadem se zváží, vjede do uzavřené haly, kde odpad vyloží do příjmového sila. Ze sila odpad projde šnekovou dopravou do třídící linky. Zde bude rozdrcen nožovým drtičem a smísen s technologickou vodou v pulperu. Následně budou odděleny obalové materiály a dále pak inertní frakce, jako je písek, kameny nebo sklo.

Z třídící linky odchází biokaše, díky pasterizaci je zajištěna čistota vstupního materiálu pro další kroky. Materiál se pak přečerpá do tzv. fermentorů, kde se za pomoci mikroorganismů rozkládá na bioplyn. Ten je pak ve finální podobě využíván dále, jde tedy např. do čerpací stanice.

Výstavba odpadové bioplynové stanice v Mladé Boleslavi byla zahájena loni v listopadu. Generálním dodavatelem stavby včetně kompletní infrastruktury v areálu je společnost SYNER. Probíhá také realizace souvisejícího projektu a to čištění bioplynu na kvalitu bioCNG včetně výstavby tankovací stanice pro vozidla. To podpořilo dodatečně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR skrze dotace OPPIK. Celkové náklady se dostanou na více než 415 miliónů korun. Z toho dotace Státního fondu životního prostředí činí 159 981 041 Kč, dotace OPPIK 35 000 000 korun. Samotná výstavba bioplynové stanice si žádá 363 824 681 Kč a náklady na projekt čištění bioplynu na požadovanou kvalitu bioCNG jsou 52 086 131 Kč.

Během několika týdnů bude spuštěn roční zkušební provoz. Ostrý provoz je pak naplánován na listopad 2023. Stanice je součástí rozsáhlého projektu areálu ekologického využití odpadů v tomto regionu a stane se tak nejmodernějším centrem tohoto druhu v České republice. Investorem je COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Jeho realizace přinese zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 15 000 t/rok.

Výstavbou této první fáze vznikne bioplynová stanice, která bude schopna zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady. V prvotní fázi bude využívat odpady jako jsou zbytky jídel ze školních jídelen a domovů důchodců, zbytky z restauračních zařízení, ale i prošlé potraviny, které již nejsou vhodné k lidské spotřebě. Díky zařazení vhodné technologie dokáže odseparovat i nežádoucí příměsi, jako jsou obaly potravin ze supermarketů.

Po dobudování mechanické části bude zařízení zpracovávat i vytříděnou biologickou složku z komunálních odpadů. Po zvážení vjede vozidlo do uzavřené haly, kde odpad vyloží do příjmového sila. Ze sila odpad projde šnekovou dopravou do třídící linky. Zde bude rozdrcen nožovým drtičem a smísen s technologickou vodou v pulperu. Následně budou odděleny obalové materiály a dále pak inertní frakce, jako je písek, kameny nebo sklo.

Z třídící linky bude biokaše čerpána do pasterizace, která zajistí hygienizaci vstupního materiálu. Ten bude dočasně udržován v nádržích, následně přečerpán do tzv. fermentorů, kde se za pomoci mikroorganismů rozkládá na bioplyn.

About Author