RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Soutěž na údržbu silnic na Mnichovohradišťsku může začít

Středočeský kraj vybere dodavatele letní a zimní údržby komunikací na Mnichovohradišťsku. Radní odsouhlasili zahájení tendru za více než 2,64 miliardy korun. Nový dodavatel by měl začít pracovat na jaře 2025. K dispozici dostane za úplatu i řadu provozních středisek a deponií. Cílem přesoutěžení údržby je zajistit co nejvýhodnější podmínky nových smluv v dané oblasti.

Více než 2,64 miliardy korun je hodnota zakázky na běžnou a zimní údržbu silnic na Michovohradišťsku, kterou dnes odsouhlasili krajští radní. Předmětem plnění je rámcová dohoda, která bude uzavřena na osm let. Vítěz tendru bude povinen zajistit komplexní poskytnutí poptávaných služeb, včetně prostředků a vybavení, a to dle aktuálních potřeb. Zadavatelem a administrátorem zakázky je příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS).

„Údržba zahrnuje základní letní a zimní údržbu, zejména pak čištění a opravy vozovek, zábradlí a okolí silnic, včetně frézování a vysprávky výtluků, údržba dopravního značení, údržba dopravních zařízení a dalšího příslušenství, kosení travních a dřevních porostů okolo silnic, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů, zajištění sjízdnosti komunikací v zimním období, včetně zajišťování posypu vozovek, odstraňování sněhu, zásněžek, kontrolních jízd, dispečerské služby a pohotovosti,“ jmenuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Původní smlouvy byly vypovězeny ke konci března letošního roku s roční výpovědní lhůtou, vítěz zakázky by tedy měl zahájit činnost 1. dubna 2025. Do té doby bude údržbu silnic v oblasti zajišťovat stávající dodavatel. Zajistí tedy i zimní údržbu na přelomu let 2024 a 2025. Dodavatel služeb také dostane možnost pronajmout si provozní střediska v Bílé pod Bezdězem, Benátkách nad Jizerou, Bezděčíně, Dolínku, Dřínově, Mělníku, Mnichovo Hradišti, Mšenu a Mochově a dále deponie v Nepřevázce, Starých Benátkách a Rabakově. „Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky,“ konstatuje Karel Bendl.

Než kraj proces přesoutěžení zahájil, nechal si, nezávislou advokátní kanceláří, připravit předběžné tržní konzultace – aby zjistili, zda trh nabízí výhodnější podmínky. Jejich výsledky, spolu s dalšími podklady a analýzami, dovedly radu k rozhodnutí oblast přesoutěžit. Smlouvy byly v minulosti totiž uzavírány na dobu neurčitou. „Přesoutěžením zjistíme, zda jako kraj nemůžeme díky novým smlouvám nejen ušetřit, ale i služby zkvalitnit,“ uvedl Karel Bendl a pokračuje: „Advokátní kancelář nicméně připomněla možná rizika přesoutěžení. Ve své zprávě například konstatovala, že neexistuje žádná záruka, že po 1. 4. 2025 nenastane kolaps údržby.“ Přitom ze zákona jasně plyne, že kraj musí údržbu zajistit. „Nesmí se tedy stát, že se v mezidobí Mnichovohradišťsko ocitne bez ní, čímž by v krajním případě mohlo dojít k obecnému ohrožení. Pokud by to hrozilo, řešili bychom situaci krátkodobými zakázkami zadávanými napřímo,“ míní Karel Bendl.

KSÚS nemohla stávající platné kontrakty snadno vypovědět. Zakazují jí to smluvní podmínky – zmíněné smlouvy okamžité vypovězení totiž neumožňovaly. „Šlo o dlouhodobé smlouvy o dílo, které byly kdysi uzavřeny na dobu neurčitou a bylo je možné je vypovědět pouze jednou za rok, vždy mezi lednem a březnem. Pokud se to nestalo, automaticky se prodlužovaly o rok,“ vysvětluje Karel Bendl.

Rada se zakázkami na KSÚS zabývá dlouhodobě. Dříve byly dokonce předmětem šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení, neboť panovalo podezření, že na KSÚS byly ovlivňovány veřejné zakázky. Policisté nicméně na podzim 2022 uvedli, že případ podezření ze spáchání zločinu podplácení, porušení povinnosti při správě cizího majetku, přijetí úplatku, přečinu zneužití informace v obchodním styku či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, odložili. Radní na konci roku 2022 usnesení Policie ČR vzali na vědomí, nicméně uvedené informace přesto považovali za natolik závažné, že se rozhodli přijmout několik opatření.

Jedním z nich bylo pověření radního Karla Bendla, aby nechal zpracovat podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o prověření případných kartelových dohod mezi jednotlivými dodavateli služeb pro KSÚS. Současně s tím byly neprodleně zahájeny kroky v KSÚS, které vedly ke kompletnímu přesoutěžení smluv v souvislosti se zimní a letní údržbou. Kromě toho se KSÚS podrobila i auditům ze strany kraje a společnosti Ernst & Young Audit s.r.o. (EY).

Kontrola ÚOHS nakonec nenašla žádná pochybení v oblasti dodavatelských smluv běžné a zimní údržby, a to pro celou oblast kraje. Zároveň ÚOHS označil smlouvy s jednotlivými dodavateli jako smlouvy o dílo, nikoli rámcové smlouvy na dobu určitou, jde tedy o smlouvy o dílo na dobu neurčitou. „ÚOHS ve své závěrečné zprávě konstatuje, že veškeré dosud zadané zakázky na údržby, byly zcela v pořádku. Nebyly například zjištěny žádné indicie o uzavření vzájemné, zakázané dohody mezi dodavateli. Přesto považujeme za vhodné, s ohledem na délku v současnosti platných smluv, tyto smlouvy vypovědět a přesoutěžit,“ míní Karel Bendl s tím, že ani audit od E&Y nenašel závažná pochybení v oblasti dodavatelských smluv běžné a zimní údržby.

Během roku 2023 se navíc intenzivně scházela pracovní skupina v rámci KSÚS, která řešila zejména podobu zadávací dokumentace pro soutěž na dodavatele běžné a zimní údržby. Výsledkem byla příprava podkladů pro již zmíněné PTK kvůli přesoutěžení běžné a zimní údržby v oblasti Mnichovo Hradiště. Na začátku prosince 2023 rada schválila zahájení předběžné tržní konzultace k přesoutěžení. Na základě výsledků z PTK a dalších podkladů rada rozhodla o vypovězení stávajících smluv.

zdroj: kr-stredocesky.cz

About Author