RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Dotační program má v Mnichově Hradišti novou osu podpory – zefektivní nakládání s dešťovou vodou

Dotační program města Mnichovo Hradiště není třeba obsáhle představovat. Město jeho prostřednictvím pomáhá už od roku 2016 financovat rozličné akce pro veřejnost, činnost místních spolků či sportovních klubů nebo investiční projekty, které realizují místní spolky, organizace či fyzické osoby, které již obdržely dotační podporu od jiného územněsprávního celku, svazu nebo nadace. V letošním roce došlo k rozšíření dotačního programu o zcela novou osu podpory – o oblast životního prostředí. Město se zavedením nové možnosti konkrétně snaží motivovat majitele nemovitostí k udržitelnému nakládání s dešťovými vodami.

„Čísla hovoří jasně. Míra zpevněných ploch ve městě je vysoká, přívalové deště jsou častější a intenzivnější, a tak stále častěji hrozí přeplnění kanalizačních stok. Město ve svých projektech rekonstrukcí ulic jde s dobou a nepropustné plochy omezuje nebo se snaží dešťové vody zasakovat in-situ, tedy v místě spadu. Z hydrotechnické studie Přemyslovy ulice vyplynulo, že polovina srážkových vod odtékajících do kanalizačního systému pochází ze soukromých pozemků – střech a zpevněných ploch podél ulice. Změna klimatu je evidentní a my se jí musíme přizpůsobit,“ uvádí místostarosta Jan Mareš a připomíná problém, s nímž se při vydatných deštích potýká zejména jihozápadní část města. Přetečení kanalizace znamená problém jak pro provozovatele kanalizace, společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, tak pro obyvatele níže položených částí města v okolí ulic Dvořákova, Smetanova, Obránců míru, Jiráskova, Lidická a U Trati, kde se po přívalových srážkách potýkají se zaplavováním sklepů.

Na základě spolupráce se studentkou fakulty stavební ČVUT, která se možnostmi řešení této situace zabývala v rámci své diplomové práci, dostalo město několik návrhů, jak postupovat. Součástí změny k lepšímu přitom může být každý majitel nemovitosti.
Místo zkapacitňování kanalizace zapojení majitelů nemovitostí

Nejjednodušším, nejefektivnějším, ale také nejlevnějším řešením by bylo, pokud by se zvýšil počet lidí, kteří likvidují dešťové vody na vlastních pozemcích. To znamená těch, kteří vodu z vlastních objektů jímají a následně využívají například k zalévání, zjednodušeně těch, jejichž okapní svody neústí na ulici nebo do kanalizační přípojky. Nejdražší variantou by naopak bylo finančně náročné zkapacitnění jednotné stokové sítě, což by si vyžádalo rozkopání řady komunikací a výměnu potrubí za nové s větším průměrem. To by však znamenalo, že čistička odpadních vod nebude stačit velké množství přiteklých odpadních vod přečišťovat a bude je muset přepouštět přímo do Jizery. To však znamená dle novely Vodního zákona povinnost platit poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a v důsledku tak druhotné zdražení stočného. Město se rozhodlo jít první cestou a pokouší se veřejnost motivovat k efektivnímu nakládání s dešťovou vodou prostřednictvím příspěvku z dotačního programu. Ten může činit až 20 tisíc Kč.

První vlaštovku město zaznamenalo už v červnu. Majitelka nemovitosti provedla nevelké úpravy na okapovém systému, ke kterému přidala kubíkovou IBC nádrž, následně požádala o dotaci z rozpočtu města a získala 5400 Kč. Další zájemci už na opatřeních rovněž pracují a o příspěvek mohou žádat kdykoliv ve druhé půli roku. Nutno podotknout, že náklady na potřebná opatření nemusí být vůbec vysoké – v mnoha případech bude stačit přespádování okapů a vybudování akumulační nádrže či zasakovacího poldru.
Jak zažádat o podporu?

Žadatelem o podporu může být majitel nemovitosti, buď fyzická osoba, případně právnická osoba, která ve městě vykonává veřejně prospěšnou činnost. Žadatel sepíše jednoduchou žádost, popíše provedená opatření, připojí fotodokumentace stavu před a popis nebo nákres opatření a především uvede, z jak velké plochy bude dešťovou vodu odvádět – příspěvek činí 200 Kč na metr čtvereční plochy.

„Jímání a pozdější využívání dešťové vody dává smysl jak ekologicky, tak ekonomicky. „Čistá voda“ jednoduše nemá končit v kanále. Zároveň, pokud se nám podaří předcházet přeplňování jednotné stokové sítě, bude to znamenat rovněž menší náklady pro provozovatele kanalizace, což se bude pozitivně promítat do ceny stočného,“ dodává místostarosta Mareš.

Zájemci budou mít možnost dozvědět se víc o nové ose podpory v rámci dotačního programu na veřejném setkání k řešení ulic Smetanova, Žižkova a Ivana Olbrachta, které je předběžně plánované na letošní září. V případě zájmu se mohou rovněž obracet přímo na místostarostu Mareše, který je ve věci dotačního programu města kontaktní osobou.

Zdroj: mnhradiste.cz

About Author